2022 NYTÅRSBREV dec 2022

Fremhævet

Ønsket fra sidste nytårsbrev – ”Genoptagelsen af status som ”forhenværende medlem af Århus Byråd” tilsiger et mindre arbejdsomt og mere mildt og fredeligt 2022. Og sådan ét kan jeg ønske alle jer andre også!” – blev ikke helt indfriet!

Putins Ukraine-krig har skygget noget for de hjemlige politiske og private tildragelser. Næsten hver dag har jeg slået op på Ukraine war today, med opdateringer fra alJazeera og Guardian og BBC og Steigan.no. Det er ikke morsom læsning. Lyspunkterne: mest Maj, børn, børnebørn og sejlads.

Måske en Enhedsliste-eftertanke efter injuriedommen – og før HB mødet 12. juni

Ét og andet medlem af Enhedslisten kunne måske være fristet til at stille spørgsmål:

Hvordan er det gået til, at Enhedslistens FU, HB og Årsmøde har vedtaget beskyldninger mod Viggo Jonasen (VJ). Beskyldninger for at have udøvet ”systematisk sexistisk chikane gennem længere tid mod et partimedlem”. Beskyldninger som Københavns Byret efter grundig gennemgang i en hel retsdag har dømt ubeføjede grundløse – og ærekrænkende..

I dommens begrundelse kommer nogle nye oplysninger om FU’s rolle frem, som kunne vække til eftertanke.

Det beskrives, at hele sagen starter med, at byrådsmedlem Katrine Vinther Nielsen (KVN)(daværende EL, nu SF) 6. februar 2022 henvender sig til FU-medlem Lisbeth Thorfing, om ”noget” i Aarhus. Hvorefter FU-medlemmet grundigt oplyser KVN om fremgangsmåden ved en eksklusionssag: der skal skrives til FU.

Hvorefter FU-medlemmet i nogle telefonsamtaler diskuterer med KVN, hvordan en klage over Viggo Jonasen skal se ud. Der har foreligget flere udgaver af klagen.

Hvorefter FU 11. marts 2022 beslutter at indstille til HB, at jeg ekskluderes på møde 20. marts. Forud for FU-beslutningen har man ikke forelagt mig sagen. Det skal FU ellers ifølge partivedtægten.

Måske kan fremgangsmåden bidrage til at forstå, at FU ikke så anledning til at komme med bemærkninger til mine afvisninger af flere af klagens påstande – ejheller undersøge de tilfælde, hvor påstand stod mod påstand. En ikke-undersøgelse som dommeren da også i retsmødet spurgte ind til to gange.

FU’s insisteren på tavshed om ”person”sagen og afvisning af at lade mig få aktindsigt i sagen kan måske også forklares med ulyst til at få fokus på egen håndtering af forløbet.

At ”tavsheden” har været mindre end total, eksemplificeres med et par lokale Århus-bestyrelses-medlemmer udsagn 26. februar 2022 om, at ”en fremtrædende sexist vil blive fældet 20. marts”.

Kan det tænkes, at en dommer (FU) hjælper anklageren med at skrive anklage, hvorefter dommeren (FU) dømmer i overensstemmelse med anklagen?

Ville man som EL-byrådsmedlem acceptere en tilsvarende inhabilitet i en børnefjernelsessag?

For et almindeligt EL-medlem er de besluttende organers behandling af et medlem nok en skarp sten i den retspolitiske sko.

Viggo Jonasen

Byrådssuppleant, pt ufp.

Dom injuriesag

THI KENDES FOR RET:

Enhedslisten skal anerkende, at udsagnet fremsat i det udaterede hæfte med titlen »Materiale til behandling af eksklusionssag vedr. Viggo Jonasen – Enhedslistens årsmøde 2022« om, at Viggo Jonasen gennem længere tid har udøvet systematisk sexistisk chikane over for et medlem af Enhedslisten, er ubeføjet.

Enhedslisten skal til Viggo Jonasen betale 10.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Enhedslisten – Landsorganisationen skal til Viggo Jonasen betale sagsomkost- ninger med 35.750 kr. h

SEBBE ALS – ROMREGATTA 2024

SEBBE ALS – ROMREGATTA 2024. LOG mv. BOG Modvindstur!

2024.05.08 AUGUSTENBORG

Ca 16. De første møder på Sebbe ved broen: formand Kurt, Nicole, Viggo, Aase, Katrine, Jens. Siden Krzystof, Monika, Monika. Gennemgang af endnu ikke stående rig og fald og andet.

Ca 20 er også Claus B & Maja ankommet. Mast rejses, rå balanceres, sejl slås under og sys. Det knirker fælt i beslag, da forstag sættes. 22 De fleste kører til naust, hvor også Michael og Bjarke er ankommet. Louise Dau kommer og fortæller, at biler må flyttes til siloerne ved gården – thi i morgen kl 6 rulles gylleslanger ud fra beholderen.

Entusiastisk øvning af kultur-sangen i nausten – det kommer ud på facebook. Og så tørnes der ind.