Høringssvar vedr. spare-/ nedskæringsforslag 2012-2015

Det Sociale Forbrugerråd anser det rimeligt at afgive høringssvar angåendende spare-/ nedskærings- forslagene, inden byrådets partier indgår budgetaftale, eftersom der forekommer noget omsonst at afgive høringssvar, når beslutningerne er truffet. Derfor dette høringssvar, selvom forslagene kun forefindes på kommunens hjemmeside.

MSO 3 Optimering af sundhedsklinikker 3,6->14.6 medarbejdere færre 2012-2013, 1,7->6,8mio Det er ikke gennemskueligt, hvilke konsekvenser spareforslaget vil få for brugerne. Det fremgår ikke, hvor meget årsværkantallet i brugerkontakt sænkes. Det fremgår ikke, hvordan besparelsens effekter for brugerne vil være eller hvordan de kan måles.

MSO 4 Hurtigere gennemført omlægning på madområdet 4,8 medarbejdere færre 2012, 2 mio.
Der synes ikke at være sammenhæng mellem nedskæring af antallet af madproduktionssteder og samtidig ”understøtter mulighederne for at drive brugerstyrede cafeer på lokalcentrene” – medmindre det skal forstås sådan, at hvis brugerne på lokalcentrene vil have en café, må de selv drive den.

MSO 5 ”Stordrift og optimering af boenheder” – afskaffelse af ”småstedstillægget”
Det fremgår ikke, hvordan afskaffelse af ”småstedstillægget” vil påvirke hverdagen for beboere og medarbejdere i de mindre boenheder. Derimod fremgår det, at afdelingen satser på afvikling af de små boenheder, af driftsøkonomiske grunde. Det Sociale Forbrugerråd er skeptisk over for tendensen til at anse stordrift som en god løsning på hvad som helst. Rådmanden bør tilvejebringe en egentlig evaluering af beboernes oplevelse af livskvalitet i større og i mindre boenheder.

MSO 6 Reorganisering af visitationen
Indstillingen beskriver, at reorganiseringen er gennemført i 2010-2011, og at mindreudgiften (først) forventes at slå igennem i 2013. Her savnes en forklaring på tidsforskydningen. Indstillingen nævner, at formålet med reorganiseringen har været ”at få skabt en hurtigere og mere fleksibel tildeling af service til borgerne” – men: Det Sociale Forbrugerråd har flere gange fået orientering om, at sagsbehandlingstider langt overskrider de af byrådet fastsatte maksima. Det forekommer ikke indlysende, at beskæring af antallet af visitatorer vil afhjælpe disse problemer. Rådet frygter, at indstillingen vil øge ventetid og mindske fleksibilitet på grund af mangel på arbejdskraft.
Rådet henstiller, at afdelingen overvejer, om der ikke bruges for mange ressourcer på gen-tildeling af hjælpemidler.

MSO 7 Rehabilitering og velfærdsteknologi nedsætter plejebehovet
Det lyder næsten for godt til at være sandt. Det Sociale Forbrugerråd frygter, at revisitationen vil betyde afvisitering af hjælp til mennesker, som har hjælp behov. Det er retssikkerhedsmæssigt meget vigtigt, at visitator i visitationen noterer, om plejemodtageren er enig i visitators vurdering ar hjælpebehovet.

MSO 9 ”Øget rummelighed for demente”

Det fremgår ikke, hvem der skal udvise bemeldte øgede rummelighed.
Rådet er enig i det fornuftige i at styrke den forebyggende indsats og i, at støtte til pårørende er en god ting. Men hvis øvelsen i alt væsentligt består i at presse pårørende til i længere tid at varetage en stadig voksende plejeopgave i forhold til demente, for at spare på demensplejehjemspladser, – ja så er Rådet uenig i denne satsning.

MSO 10 beskæring af handicapkørsel
Rådet forventer, at forslaget vil forringe livskvaliteten for en del mennesker, ikke mindst yngre handicappede, der i mindre grad vil kunne deltage i aktiviteter uden for hjemmet. Nok et kommunalt spark til de handicappede. Indstillingen beskriver, at en del borgere har fået en telebusbevilling men ikke udnytter den. Men deres manglende brug af bevillingen koster jo ikke kommunen penge. Den manglende brug kan antagelig i en del tilfælde henføres til ekstra helbredsproblemer – og ved at af-visitere dem, fratager man dem blot en mulig frihed til at komme ud af hjemmet, man sparer ikke kommunale kroner.

MSO 11 beskæring af ledsagerordning
Vedtagelse af forslaget vil være en klar besked fra Byrådet om, at nu forringer Byrådet livskvaliteten for ca. 80 borgere. Det Sociale Forbrugerråd tager afstand fra forslaget.

MSO 12 beskæring af praktisk hjælp 32 SOSU’er mindre, 13,35 mio. kr.
Rengøring hver 3. uge til ca. 40% af de mennesker, som er så svækkede at de ikke selv kan gøre rent. For en del især ældre mennesker, der igennem livet har sat en ære i at have et pænt og renholdt hjem, er det pinagtigt at se støvlaget vokse. Realisering af forslaget vil medføre ringere indemiljø og mere bakterievækst hos de svækkede. Forslagets konsekvens vil antagelig blive mindre lyst til at modtage besøg i det støvede hjem. En ægte livskvalitetsforringelse.
Hertil kommer, at Visitationsgrundlaget ændres, så ”borgerens funktionsniveau skal være dårligere end i dag, før der igangsættes hjælp til praktiske opgaver i hjemmet”. Forslaget er i modstrid med blandt andet afdelingens ledetråd ”Al magt til borgeren”, al den stund få søger hjælp uden at have behov for hjælpen. Borgeren oplever respektløshed, ikke respekt, når visitator på byrådets vegne siger: ”ih nej, du kan sagtens selv klare de opgaver”. Det er også svært at se rehabiliteringsoriente- ringen i en sådan ændring af visitationsgrundlaget – du skal være blevet rigtig ringe, før vi yder en rehabiliteringsorienteret hjælp.

MSO 16 besparelse på sundhedsområdet 3,5 -> 4,7 medarbejdere, 2,6->3,3 mio. kr.
Det er helt uigennemsigtigt, hvad der forstås ved samtænkning og hvilke instanser, der skal impliceres i bemeldte samtænkning. Tilsyneladende er det eneste sikre, at der skal bruges færre hoveder til bemeldte tænkning og træning. Det skal i øvrigt nævnes, at MSB tilsyneladende regner med, at en del hjerneskadede i stedet for døgngenoptræning skal gives ambulant træning i MSO (SOC VH 3.1)

SAMMENFATTENDE:

Afdelingens nedskæringsforslag har som gennemgående tendens, at stordrift giver bedre økonomi. Spørgsmålet om stordrift giver bedre kvalitet, omtales ikke.
Der kan være en del fornuft i at se på, om man i de seneste års omstruktureringer har opbygget for mange ledelseslag. Der kunne have været en del fornuft i at undersøge, om opgivelse af BUM- modellen ville kunne spare en del byrokrati.

Det er umiddelbart svært at overskue de mange stordrift-forslags kvalitetsvirkning for brugerne.
Det er sandsynligt, at beskæring af antal demens-plejeboliger vil belaste ikke mindst pårørende.

Det er umiddelbart åbenlyst, at Byrådet, hvis det vedtager forslagene om beskæring af handicap- kørsel, ledsagerordning, praktisk hjælp i hjemmet, vil forringe livskvaliteten for en del af byens svageste borgere. Det tager Det Sociale Forbrugerråd afstand fra.

Viggo Jonasen
Formand