ÆNDRINGER I DEN SOCIALPOLITISKE DAGSORDEN FRA 1960 TIL 2003

ÆNDRINGER I DEN SOCIALPOLITISKE DAGSORDEN FRA 1960 TIL 2003
Af Viggo Jonasen
Kap. 19 i Jørgen Elm Larsen & Iver Hornemann Møller (1998/2004): SOCIALPOLITIK
1 Højkonjunkturens socialpolitiske dagsorden for 1970’er socialreformen:
FOREBYGGELSE – REVALIDERING – TRYGHED – TRIVSEL
“Socialpolitikken har hidtil bygget på en grundfæstet holdning af mistillid mellem borger og det offentlige .. Mange tusinde mennesker i de sociale administrationer bruger langt den største del af deres tid til at kontrollere borgerne .. Naturligvis burde det offentliges forpligtelser over for borger-ne have været understreget ved at stå først.”
Den sociale bistandslov, kronik af Bent Rold Andersen, Politiken 5. febr. 1973
Socialpolitisk debat foregår, og socialpolitiske beslutninger træffes, til enhver tid i en konkret histo-risk og økonomisk kontekst. Socialpolitikkens konkrete indhold kan i den konkrete sammenhæng være præget dels af den samtidige økonomiske situation, dels af økonomiske, ideologiske og andre forhold i tidligere år. 1960’erne var økonomisk præget af høj arbejdskraftefterspørgsel fra private og offentlige arbejdsgivere. Arbejdsgiverne var ivrige efter at købe arbejdskraften, og de udviste vilje til at tilpasse sig arbejdernes ønsker, f.ex. om deltid og flextid. 1960’ernes sociallovændringer var præget af ønsker om effektivisering: en ny lov om revalidering i 1960, med regionale revalide-ringscentre: afstigmatisering: Børnelovgivningens regler om tilsyn blev afløst af tilbud om familie-vejledning; og om erstatning:1964 loven om højeste invalidepension, som skulle tillade unge inva-liderede en levestandard på niveau med deres jævnaldrende, og arbejdsløshedsreformen i 1967-68 med først 80, siden 90% af hidtidig indkomst som kompensation ved ledighed.
I den økonomiske teori og politik rådede Keynesianismen, hos Socialdemokrater, Konservative og Venstre: man troede på, at staten stort set kunne regulere den kapitalistiske økonomis konjunktur-udsving og derigennem sikre høj og stabil beskæftigelse og produktion.
De i Danmark regerende politikeres samfunds-, økonomi- og statsopfattelse i 1960’erne og langt hen i 1970’erne kan kort beskrives som følger:

Hent artiklen her:

2004 Ændringer i den socialpolitiske dagsorden 1960-2003

Dette indlæg blev udgivet i VELFÆRD, Velfærdsstat af Viggo Jonasen. Bogmærk permalinket.

Om Viggo Jonasen

Født Svendborg 1944 Student Svendborg Statsgymnasium 1962 (mat.nat.) Militærnægtertjeneste 1962-1964, Forhistorisk Museum Århus Statskundskabsstudium 1964-1973 - cand.scient.pol. Seminarielærer 1974-1976 Socialhøjskolelektor 1976-2004 (Socialpolitik) Byrådsmedlem i Århus 1974-1978 (Y), 1987-1993 (F, siden Ø) Bestyrelsesmedlem i Militærnægterforeningen 1967-1971 formand 1970-1971 Medlem af Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd, formand 1993-2014 Børn: Thor, Katrine Gift med Maj Bopæl: 1962- Århus, fra 1970 Risskov Skipper på vikingetidsskibene Sebbe Als og Freja Byrding siden 1984