Boliger til voksne handicappede – budget 2010 og ventelister. Skammeligt for Århus Kommune

Pressemeddelelse fra Det Sociale Forbrugerråd ved Århus Kommunes magistratsafdeling for sociale forhold og beskæftigelse, efter møde 10.11.2009.

Det Sociale Forbrugerråd ved Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse har på møde d. 10. november 2009 modtaget orientering om budgetforligets virkninger på det sociale område og har drøftet orienteringen.

Rådet udtaler vor dybe skuffelse over, at Århus Byråd for fjerde år i træk udsætter at komme de voksne handicappede til hjælp, som står på venteliste til plads i boform og bofællesskab. Byrådet har vedtaget, at lade ventelisten vokse fra nu ca. 95 til godt 170 mennesker ved udgangen af 2013. At handicappede mennesker fortsat må vente i måneder og år – op til 3-4 år eller mere – efter at være visiteret til en bolig. At disse voksne handicappede stadig må bo hos deres gamle forældre, er skammeligt for Århus Kommune. Byrådet har ikke afsat midler til ventelistens nedbringelse i overslagsårene 2011-2013.

Rådet noterer, at der sker visse forbedringer i form af nedbringelse af ventelisten på området bostøtte til voksne handicappede. Men vi noterer også, at det, der markedsføres som en forbedring på 38 mio. kr., består af en nedskæring af støttetimerne til mennesker, som er inde i ordningen, svarende til 4,2 af de 38 mio. kr. og en forringelse/besparelse på døgn-institutionsområdet på 13 mio. kr. (det der benævnes ”Rammeaftalens betydning for Århus Kommune”).

Rådet noterer, at der bevilges flere penge til børne- og ungeområdet. Men vi noterer også, at det, der markedsføres som en mer-bevilling på 89 mio. kr., bl.a. består af besparelser på 11,5 mio. kr. inden for området selv, og forringelse/besparelse på døgninstitutionsområdet på 7,5 mio. kr. (det der benævnes ”Rammeaftalens betydning for Århus Kommune”), samt en regeringsbevilling på 42 mio. kr.. Rådet har også bemærket, at magistratsafdelingens egen vurdering er, at beløbet på brutto 89 mio. kr. er mindre end det forventede behov – hvorfor rådmanden fortsat skal forsøge at overholde et for lille budget, med de risici for mindre-end-optimal indsats, som dette indebærer.

Budgetforliget indeholder også nogle løfter om, at byrådet bruge anlægsmidler til børne- og ungeområdet og idrætsområdet i 2012 og 2013, at man vil analysere hvorfor det fortsat vil være nødvendigt at afvise kvinder fra krisecentre, at man vil prøve at finde ny lokalitet til Reden, og at man vil analysere khat-indsatsen i 2010, hvoraf vel også fremgår, at man først senere vil gøre noget mere ved problemet. Rådet er tilfreds med, at byrådet er opmærksomt på problemerne – rådet ville være mere tilfreds, hvis byrådet havde vedtaget at gøre noget ved dem.

Viggo Jonasen
Formand